Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës i ngarkur me ligj për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të Planeve Kombëtare dhe eksperiencave të para me Planet Vendore, është parë e nevojshme rishikimi i VKM Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit”.

AKPT pas takimeve me palë të interesuara dhe autoritete vendore, ku janë prezantuar ndryshimet e propozuara dhe janë mbledhur mendime dhe sugjerime mbi këto ndryshime ka përmbyllur fazën e rishikimit të VKM Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe ka paraqitur për miratim Draftin final të Rregullores së së Planifikimit në Këshillin e Ministrave, nëpërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Rregullorja e Planifikimit është miratuar në mbledhjen e datës 22.11.2017 në Këshillin e Ministrave. VKM Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit” është botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 211, viti 2017.