Në vijim të Forum të Bashkërendimit të Planifikimit në Nivel Qëndror, më datë 08.06.2017, në orën 13:30 pranë Hotel Tirana u zhvillua workshopi me fokus specifik bashkërendimin të Planeve Vendore dhe Planit Kombëtar Sektorial Turistik për Alpet.

Në workshop ishin prezentë përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e planit sektorial dhe Planeve Vendore, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë, Turizmit, Ekonomisë dhe Sipërmarrjes, si edhe përfaqësues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, në cilësinë e porositësit të Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit për Alpet.

Ky takim kishte për qëllim koordinimin e propozimeve midis Planeve të Përgjithshme Vendore të Bashkive Malësi e Madhe, Vau Dejës, Shkodër dhe Tropojë me Planin Kombëtar Sektorial të Turizmit për Alpet. E gjitha kjo është në funksion të një produkti gjithëpërfshirës dhe të bashkërenduar, ku duhet të harmonizohen mirë politikat qendrore me vizionin rajonal dhe nevojat e iniciativat lokale.

Workshopi u organizua në dy pjesë.

Gjatë pjesës së parë u organizua diskutimi midis studiove konsulente të përfshira në procesin e hartimit të planeve në nivel vendor (PPV) dhe kombëtar (PKS).

Gjatë pjesës së dytë u organizua diskutimi midis studiove konsulente dhe përfaqësuesve të institucioneve në nivel qendror.

Takime të kësaj natyre, do të ketë përsëri, deri në miratim të PKS-së, edhe me institucione të tjera e grupe të tjera interesi.