Më datë 15-17 Nëntor , pranë ambjenteve të hotel “Partner”, u organizua trajnimi me temë “Planifikimi Hapësinor Detar në Gjirin e Vlorës”, i mbajtur nga INCA (Institute for Nature Conservation in Albania).

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të AKPT-së, stafi i INCA-së dhe institucioneve të ndryshme si: MZHU, MZHETTS, AKZM, AKZM – Vlorë, AKB – Vlorë dhe sektorë privatë.

Dita e parë: Zona dhe nevoja për zbatimin e procesit të Planifikimit Hapësinor Detar.

 • Gjatë trajnimit u diskutua mbi tematikat e mëposhtme:
 • Pasqyra e përgjithshme e konceptit të Planifikimit Hapësinor Detar (MSP).
 • Përcaktimi i zonës fokus brënda zonës së mbrojtur për procesin e Planifikimit Hapësinor Detar (MSP).
 • Identifikimi i burimeve prioritare të synuara për mbrojtjen.
 • Kufizimet juridiksionale të autoriteteve në zonat detare dhe bregdetare.
 • Identifikimi, karakterizimi dhe menaxhimi i palëve të interesit.

Në fund të ditës pasi u bë një përmbledhje e materialit dhe ushtrimeve u la kohë për të diskutuar mbi temat kryesore të përmenduara gjatë ditës.

Dita e dytë: Krijimi objektivave të menaxhimit dhe strategjitë për arritjen e tyre.

Tematikat e prezantuara dhe të diskutuara ishin: 

 • Përdorimi i objektivave të menaxhimit si faktorë nxitës të vendim-marrjes dhe dizenjimit të Planifikimit Hapësinor Detar.
 • Ndikimet mbi burimet e synuara.
 • Identifikimi i zonave të konfliktit dhe pajtueshmërisë.
 • Vështrimi i përgjithshëm mbi planin detar dhe bregdetar.

Gjatë ditës së dytë nga grupet punës, duke u bazuar në terren, u përcaktuan objektivat sipas kërkesave hapësinore për aktivitetet në mjedisin detar dhe bregdetar.

Dita e tretë: Mësime nga rastet më të mira dhe adresimi i procesit duke e përshtatur me situatën në Shqipëri.

Gjatë ditës së tretë u zhvilluan 3 seanca Webinari mbi modelet e ndryshme të Planifikimit Hapësinor Detar dhe si ato mund të zbatohen në rajon.

 • Planifikimi Hapësinor në Germani. “Deti Balltik”. Prezantues Jochen Lamp
 • Planifikimi Hapësinor Detar në pjesën Hollandeze të Detit të Veriut, Prezantues Leo de Vrees.
 • Planifikimit Hapësinor në Mbretërinë e Bashkuar, Prezantues Alec Taylor.

Grupet e punës në fund të trajnimit përgatitën një draft/plan hapësinor detar duke përcaktuar zonimet përkatëse të aktiviteteve. Në këtë draft/plan u morrën parasysh të gjitha objektivat, aktivitetet, faktorët nxitës si dhe qëllimet e hartimit të planit etj.