Më datë 05 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e Dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare, ku ka ftuar disa autoritete planifikimi në nivel qendror dhe vendor, si dhe përfaqësues të FSHZH dhe GIZ Albanian, për të diskutuar përmbajtjen e këtij plani në proces hartimi.

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Në takim ishin të pranishëm rreth 50 përfaqësues nga AKPT,  IP3, Fondi Shqiptar i Zhvillimit (porositësi), Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Urban, AdZM Shkodër, AdZM Kukës, Bashkia Vau Dejës, Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Pukë, studiot konsulente të hartimit të PPV-së për Bashkitë Tropojë, Malësi e Madhe dhe Vau Dejës, Shoqata Shqiptare e Turizmit, Qendra Alpe, GIZ,

Prezantimet e konsulentit hartues u fokusuan në:

  • Prezantimin e Planit të Zhvillimit dhe Rregulloren;
  • Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor.

Forumi i ndarë në dy panele, ku të pranishmëve ju krijua mundësia të sugjeronin, komentonin mbi harta.

Sugjerimet dhe komentet u përqëndruan në këto pika kryesore:

  1. Skema të mundshmë restaurimi dhe menaxhimi lidhur me banesat ekzistuese;
  2. Funksioni dhe kopetencat e Bordit të Menaxhimit;
  3. Përputhja e objektivave dhe strategjisë së zhvillimit të Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit për zonën e Alpeve me planet e përgjithshme vendore;
  4. Ndërlidhja e intenerareve të propozuara me njëra tjetrën dhe me vendet kufitare;
  5. Diskutim mbi projekte potenciale në segmentin e Vaut të Dejës, si në itinerar rrugor, ashtu edhe ujor, duke revitalizuar stacionet/molet ekzistuese në funksion të turistëve dhe vizitorëve.

Forumi u mbyll me një përmbledhje të takimit dhe çështjeve, që dolën si rezultat i diskutimeve, mbi bashkërendimin e mëtejshëm të institucioneve për informacionet e nevojshme në funksion të Planit Kombëtar të Alpeve.