BASHKIA DURRËS: riboton për konsultim dokumentet e Planit të Përgjithshëm Vendor, pjesë e të cilave është edhe Raporti i VSM-së. 
Materialet për konsultim gjenden të publikuara në këtë LINK