Për 7 bashkitë e reja, të cilat do të inicojnë procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore - Mirditë, Pukë, Gramsh, Belsh, Këlcyrë, Përmet dhe Kolonjë është çelur ditën e sotme gara e prokurimit publik me objekt “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për shtatë Bashki i ndarë në Lote”. Këto bashki do të mbështeten financiarisht nga Qeveria Shqiptare duke iu bashkëngjitur 26 bashkive të tjera, të cilat janë në proces finalizimi të hartimit të PPV-së.

Gara është bërë publike në faqen zyrtare të prokurimeve elektronike. 7 bashkitë janë të ndara në 3 Lote, respektivisht:

Lot 1: Bashkia Mirditë, Bashkia Pukë

Lot 2: Bashkia Gramsh, Bashkia Belsh

Lot 3: Bashkia Kolonjë, Bashkia Këlcyrë, Bashkia Përmet

me një fond limit në total prej 106,641,667 lekë pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës, nga data e  lidhjes së  kontratës është 25 javë.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është data 23.02.2017, ora 11:00. Në këtë moment nis edhe procesi i hapjes së kërkesave për pjesëmarrje.

Termat e referencës, kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, kriteret e kualifikimit, si edhe udhëzimet për operatorët ekonomikë gjenden në dokumentin e tenderit të aksesueshëm në faqen e prokurimeve elektronike dhe në këtë link.

Dokumentat e proçedurës Shërbim Konsulence për “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për shtatë Bashki, Mirditë, Pukë, Gramsh, Belsh, Kolonjë, Këlcyrë, Përmet”, i ndarë në Lote"