Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju  njofton se Regjistri i Integruar i Territorit (RIT) do të jetë përkohësisht jashtë shërbimit (offline), pasi do të realizohet transferimi i të dhënave të tij në një infrastrukturë të re fizike, pranë AKSHIT. Sapo të përfundojë proçesi i transferimit dhe rivendosja në funksion i RIT do të njoftoheni sërish nëpërmjet një komunikimi të dytë.
Për të mos penguar proçesin e hartimit dhe miratimit të Planeve të Përgjithshme Vendore të Bashkive, si edhe botimin në RIT të draft-akteve dhe akteve që krijohen nga autoritetet e planifikimit dhe të zhvillimit të territorit, AKPT ju kërkon që materialet për publikim në RIT t'i dërgoni pranë AKPT-së me shkresë zyrtare.
Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në: info@planifikimi.gov.al
Ju falenderojmë për mirëkuptimin!