Njësia e projektit BRIGAID pranë AKPT, me përfundimin e vitit kalendarik, organizoi më datat 17, 19 dhe 21 Dhjetor 2018, Tre Forume Interaktive Diskutimi, në kuadër edhe të tre tematikave që trajton projekti: Përmbytjet, Thatësirat dhe Motit Ekstrem.

Qëllimi i organizimit të këtyre forumeve ishte prezantimi i dymbëdhjetë inovacioneve shqiptare, tashmë në projekt, si zgjidhje/ide të qëndrueshme bashkëkohore dhe të përballueshme financiarisht, kundrejt autoriteteve kombëtare, institucioneve, akademikëve dhe të gjithë atyre të cilët janë të parët që përballen me situatat emergjente.

Në këto forume ishin të ftuar të prezantonin inovatorët kombëtare në projekt sipas tematikës që ata propozojnë për zgjidhje dhe të pranishëm për diskutim e oponencë ishin përfaqësues të institucioneve shtetërore, agjencive, përfaqësues të universiteteve dhe akademisë.

Në përfundim të këtyre forumeve, u renditën anët pozitive dhe negative të zgjidhjeve të propozuara, aspektet ligjore tek të cilat këto zgjidhje mbështeten, si dhe mbështetjet që mund ti vijnë inovacioneve nga aktorët e pranishëm.

Këto forume ishin një mundësi e mirë për të gjithë aktorët, të cilët kishin shansin (rastin) të ndanin në një tavolinë diskutimi, mendimet, përvojat dhe nevojat praktike në sektorin e fatkeqësive natyrore kombëtare.

Në kuadër të vazhdimësisë së projektit do të zhvillohen edhe një sërë aktivitetesh të tjera ku përfshihen punëtori, takime, simpoziume, orë edukative, ligjërata, etj.