Përfundoi maratona e konsultimeve me institucionet publike, të nivelit qendror e vendor, i Platformës së Monitorimit të zbatimit të dokumenteve të planifikimit të territorit.
Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve për inputin e tyre në diskutime.
Faleminderit grupit të punës në AKPT për produktin dhe angazhimin.
Faleminderit GIZ për mbështetjen teknike.

Kjo platformë, e cila u hartua me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, do të sigurojë nëpërmjet të dhënave të përditësuara dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet vendore dhe qendrore të planifikimit, një mjet që do të ndihmojë në zhvillimin e planifikimit inteligjent në vend. AKPT prezantoi fazën aktuale të dokumentit të Platformës së Monitorimit, së bashku me limitet dhe mundësitë e kësaj platforme.