Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr.408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” i përditësuar

Vendim Nr.3565-1 datë 26.06.2024 “Ndreqje gabimi në vendimin Nr.377, datë 12.06.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar

VKM Nr.377, datë 12.6.2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” të ndryshuar

VKM Nr. 457 date 29.06.2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar

VKM Nr. 1162, datë 24.12.2020 "Për përcaktimin e procedurave dhe të afateve për pajisjen me vërtetim për riskun të subjekteve, të cilat kërkojnë të pajisen me leje zhvillimi/ndërtimi"

VKM Nr. 796, datë 11.12.2019 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar

VKM 694 datë 02.10.2019_Për disa shtesa në VKM 686_2017

VKM Nr. 693, datë 2.10.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar

VKM Nr. 232 date 17.04.2019 "Pe disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 686 date 22.11.2017 "Per miratimin e Rregullores se Planifikimit te Territorit"

VKM Nr. 430 date 11.07.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin elektronik të lejeve (e-Leje)

VKM nr. 686 date 22.11.2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit" me të gjitha ndryshimet

VKM nr. 686 date 22.11.2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit"

VKM Nr. 519 date 20.09.2017 "Per percaktimin e perberjes se Keshillit Kombetar te Territorit", e ndryshuar

VKM Nr.355 datë 19.04.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 408, datë 13.5.2015, të ndryshuar

VKM Nr.231 datë 21.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 408, datë 13.5.2015,  të ndryshuar

VKM nr. 881 datë 14.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit

VKM Nr. 427 date 08.06.2016 "Per organizimin dhe funksionimin e Agjencise Kombetare te Planifikimit te Territorit"

VKM Nr. 271 date 06.04.2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 408, date 13.05.2015 "Per miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit", e ndryshuar;

VKM nr. 1096 datë 28.12.2015" Për miratimin e rregullave, kushteve dhe procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirave Publike"

VKM nr.1043 datë 16.12.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 408, datë 13.5.2015, të ndryshuar

VKM nr. 672 datë 29.07.2015 "Për ndryshimin e VKM nr.408 datë 13.05.2015, "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit"