Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr. 461, datë 26.7.2023 “Për  miratimin  e dokumentit  udhëzues  të  politikave  për  zonat  e përcaktuara për akuakulturë (ZPA) në Shqipëri”

VKM Nr. 440, datë 3.6.2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 410, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës"

VKM Nr.696, datë 30.10.2019 "Për përcaktimin e kufijve territorialë, hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe të qendrës e përbërjes së këshillit të secilit prej tyre"

VKM Nr. 566 date 31.07.2019  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.22, datë 12.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/ objekteve në funksion të tij”, të ndryshuar

VKM Nr. 583 date 03.10.2018 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 22 date 12.01.2018 "Per miratimin e kritereve per certifikimin e veprimtarise se agroturizimit"

VKM 373 date_20.06.2018_per percaktimin e kontrates tip per dhenien me qira te tokave bujqesore_e ndryshuar

VKM nr. 21 datë 12.1.2018 “Për disa shtesa në VKM nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020"

VKM Nr. 22, datë 12.01.2018 "Për miratimin e kritereve për çertifikimin e veprimtarisë së agroturizimit" e ndryshuar

VKM nr.283 datë 01.04.2015 "Per përcaktimin e tipeve, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve bujqësore dhe blegtorale në tokë bujqësore" me të gjitha ndryshimet

VKM nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020" e ndryshuar

VKM Nr. 460 date 22.05.2013 "Per percaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave te dhenies me qira te tokave bujqesore ne pronesi te shtetit"

VKM Nr. 410 date 27.06.2012 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës, të përditësuar