Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Ligj

Ligji Nr. 29/2024, datë 4.4.2024 “Për burimet ujore”

Ligji Nr. 21/2024, datë 22.2.2024 “Për  disa  shtesa  dhe ndryshime në ligjin nr. 81/2017, “Për  zonat  e mbrojtura”

Ligji Nr. 15/2024 “Për strategjinë e mbrojtjes së mjedisit detar të Republikës së Shqipërisë”

Ligjin Nr. 51, datë 06.07.2023 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 91/2013, “Për vlerësimin strategjik mjedisor”

Ligj Nr. 155/2020 "Per ndryshimet Klimaterike"

Ligj nr. 41/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9587, datë 20.7.2006,“Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar

Ligji nr. 52/2020 datë 30.4.2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar

Ligj nr. 53/2020 datë 30.4.2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar

Ligj nr. 57/2020 datë 30.4.2020 "Për pyjet"

Ligjin Nr.6/2018 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr.111/2012 "Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore"

Ligji Nr.81 datë 04.05.2017  "Për zonat e mbrojtura"

Ligji Nr. 81, datë 04.05.2017 "Për Zonat e Mbrojtura" të azhornuar me Ligjin Nr.21/2024

Ligji Nr.91 datë 28.02.2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor"

Ligji Nr. 111, Viti 2012  "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore"

Ligji Nr. 111/2012 "Per menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujore" te azhornuar me Ligjin Nr.6/2018

Ligji Nr.10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, i përditesuar

Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis", i ndryshuar

Ligji Nr.10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i përditesuar;

Ligji Nr.9693 datë 19.03.2007 "Për fondin kullosor", i ndryshuar

Ligji Nr.9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i përditesuar;