Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr.155, datë 13.3.2023 "Për shpalljen e ekosistemit natyror të Lumit Vjosa "Park Kombëtar". Kategoria II (Faqja 1-150)

VKM Nr.155, datë 13.3.2023 "Për shpalljen e ekosistemit natyror të Lumit Vjosa "Park Kombëtar". Kategoria II (Faqja 151-302)

VKM Nr. 507, date 10.06.2015 " Per miratimin e listes se detajuar te planeve apo programeve me pasoja negative ne mjedis qe i nenshtrohen VSM"

VKM Nr. 620, date 07.07.2015 “Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe procedurave të detajuara për VSM në kontekstin ndërkufitar”

VKM Nr. 219, date 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të VSM” , e ndryshuar

VKM Nr. 557, datë 29.7.2022 “Për shpalljen e Ekosistemit Natyror Detar - Bregdetar të Gjirit të Porto-Palermos “Park Natyror”, Kategoria IV”

VKM Nr. 112 date 02.03.2022"Per percaktimin e fushes se pergjegjesise shteterore te Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit"

VKM Nr.60, datë 26.01.2022 "Për shpalljen e Ekosistemeve Natyrore Rezervat Natyror i Menaxhuar/Park Nayror (Kategoria IV), si dhe Miratimin e Ndryshimit të Statusit e të Sipërfaqeve Ekzistuese të Zonave të Mbrojtura Mjedisore, që i përkasin kësaj kategorie" (Faqja 1-210)

VKM Nr.60, datë 26.01.2022 "Për shpalljen e Ekosistemeve Natyrore Rezervat Natyror i Menaxhuar/Park Nayror (Kategoria IV), si dhe Miratimin e Ndryshimit të Statusit e të Sipërfaqeve Ekzistuese të Zonave të Mbrojtura Mjedisore, që i përkasin kësaj kategorie" (Faqja 211-461)

VKM Nr.60, datë 26.01.2022 "Për shpalljen e ekosistemeve natyrore rezervat Natyror i Menaxhuar/Park Nayror (Kategoria IV), si dhe miratimin e ndryshimit të Statusit e të Sipërfaqeve Ekzistuese të Zonave të Mbrojtura Mjedisore, që i përkasin kësaj kategorie " e përditësuar

VKM Nr.59, datë 26.1.2022 "Për miratimin e Ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve Natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të Zonave të Mbrojtura Mjedisore" (Faqja 1-150)

VKM Nr.59, datë 26.1.2022 "Për miratimin e Ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve Natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të Zonave të Mbrojtura Mjedisore" (Faqja 151-304)

VKM Nr. 1015, datë 16.12.2020 “Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujore dhe planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet”

VKM nr. 849, datë 4.11.2020 "Për miratimin e planit të menaxhimit të basenit ujor Drin–Bunë"

VKM Nr. 418, datë 27.5.2020 "Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020–2035"

VKM nr. 361, datë 6.5.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 221, datë 26.4.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë  së Menaxhimit të Burimeve Ujore”

VKM nr.362, datë 6.5.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.268, datë 6.4.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e   Këshillit Kombëtar të Ujit”

VKM Nr. 57, date 06.02.2019 " Per kriteret  dhe  mënyrën  e  zonimit  të  territorit  të  një  zone  të mbrojtur mjedisore

VKM Nr. 433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit, dhe aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish- komunave- bashkive”

VKM nr. 372 datë 18.5.2016 "Për miratimin e rregullave të komunikimit, konsultimit dypalësh dhe vendimarrës për lejet e mjedisit te tipit A,për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi kërkohet nga ky shtet, e ndryshuar"

VKM nr.1374 datë 10.10.2008 "Për rregullat dhe proçedurat që ndiqen pë heqjen,shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor"

VKM nr.1353 datë 10.10.2008 "Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe proçedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor"