Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt.16.2.2016 Vendim nr.1 “Për Miratimin e Autorizimit, “Për Përdorim të Burimit Ujor”, Për Veprimitari Ndërtimore në Brigje, me Objekt “Ndërtimi i Seksionit Detar të Gazësjellësit Trans Adriatik Pipeline (Tap)”Dt.16.2.2016 Vendim nr.2 “Miratimin e Autorizimit “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Veprimtari Ndërtimore në Brigje, me objekt “Rikonstruksioni i Pikës së Kalimit të Kufirit Ekzistues dhe Ndërtimi i Terminalit të Ri Doganor “Hani Hotit”Dt.16.2.2016 Vendim nr.3 “Për Miratimin e Lejes “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie, Me Objekt Ndërtimi HEC “Kasollet e Selicës”, Bashkia Maliq, Qarku Korçë”Dt.16.2.2016 Vendim nr.4 "Për Propozimin Për Miratimi, në Këshillin e Ministrave, të Projektvendimit “Për Miratimin e Kufijve Territorialë e Hidrografikë të Baseneve Ujore në RSH, Si Dhe Qëndrën Dhe Përbërjen E Këshillit Të Secilit Prej Tyre"Dt.16.2.2016 Vendim nr.5 "Për Miratimin e Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor"Dt.16.2.2016 Vendim nr.6 "Për Miratimin e Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor"Dt.11.7.2016 Vendim nr.7 "Për Miratimin e Autorizimit “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Veprimtari Ndërtimore Në Brigje, Me Objekt “Ndërtimi Seksionit Tokësor Të Projektit Të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP), Sektorët 4A, 4B dhe 5A"Dt.11.7.2016 Vendim nr.8 "Për Miratimin e Lejes “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC-et “Lumzi” dhe “Tuci”, me Vendndodhje: Pellgu Ujëmbledhës i Lumit të Zi, Bashkia Fushë-Arrëz, Qarku Shkodër"Dt.11.7.2016 Vendim nr.9 “Për Miratimin e Lejes “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC-Et “Seta 1+2”, “Seta 3” Dhe “Seta 4”, Me Vendndodhje: Përroi i Setës, Njësia Administrative Arras, Bashkia Dibër, Qarku Dibër"Dt.11.7.2016 Vendim nr.10 "Për Miratimin E Lejes “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC “Skatinë”, me Vendndodhje: Pellgu Ujëmbledhës i Përroit Skatinë, Njësia Administrative Bytyç, Bashkia Tropojë, Qarku Kukës”Dt.11.7.2016 Vendim nr.11 “Për Miratimin e Lejes “Për Përdorim Burimi Ujor Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC-Et “Lashkizë 1” dhe “Lashkizë 2”, me vendndodhje: Pellgu Ujëmbledhës i Përrenjve të Lashkizës, Vllathit dhe Shehut, Bashkia Dibër, Qarku Dibër"Dt.26.10.2016 Vendim nr.12 “Për Miratimin e Lejes, “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie , Për HEC-et “Bigas 1”, “Bigas 2”, “Veleshnjë” me vendndodhje në Pellgjet Ujëmbledhës të Përrenjëve Bigas dhe Veleshnjë, në Njësitë Administrative "Dt.26.10.2016 Vendim nr.13 “Për Miratimin e Lejës, “Për Përdorim Burimi Ujor” Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC-in “Vëndresh” me vendndodhje në Pellgun Ujëmbledhës, Përroi i Vëndreshës, Njësia Administrative Vëndreshë, Bashkia Skrapar, Qarku Berat”Dt.26.10.2016 Vendim nr.14 “Për Miratimin e Lejës, “Për Përdorim Burimi Ujor”, Për Prodhim Hidroenergjie, Për HEC-et “Gjadër Nr.1/1”;”Gjadër Nr.1/2; “Gjadër Nr.2; “Gjadër Nr.3”; “Gjadër Nr.4” Dhe “Gjadër Nr.5”, me vendndodhej në Njësitë Administrative "Dt.26.10.2016 Vendim nr.15 “Për Propozimin për Miratim, në Këshillin e Ministrave, të Projektvendimit “Për Miratimin e Tarifave të Shpenzimeve Administrative”