Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt.04.06.1998 Vendim nr.1 “Për Miratimin e Lejeve për Përdorimin e disa Burimeve për Ndërtim Ujësjellësash për Uje të PijshëmDt.04.06.1998 Vendim nr.2 "Për e Autorizimeve të Disa Shpimeve për Ujra Nëntokësorë për Furnizimin me Ujë të Ujësjellësave Publike"Dt.04.06.1998 Vendim nr.3 "Për Pezullimin e Dhënies së Lejeve për Shfrytëzimin e Zhavorreve e Rërave si materiale Inerte nga Shtretërit e Lumenjëve”Dt.04.06.1998 Vendim nr.4 "Për Krijimin e Grupit të Punës së Kontrollit të Veprimtarisë për Shfrytëzimin e Zhavorreve dhe Rërave si Materiale Inerte”Dt.22.12.1998 Vendim nr.5 "Për Ndarjen e Territorit të Republikës në Basene Ujëmbledhëse dhe për Krijimin e Agjencive të Ujit për këto Basene"Dt.22.12.1998 Vendim nr.6 "Për "Miratimin në Parim të Kërkesës së Shoqërisë "Alfaglina" Shpk Për të Përdorur me Koncension Burimet Minerale të Glinës”Dt.22.12.1998 Vendim nr.7 "Për miratimin në Parim të Kërkeses së Shoqërisë "Alfaglina" Shpk Për të Përdorur me Koncension 4 L/Sek Uje Nga Burimi i "Vrizit" Nepravishte”Dt.22.12.1998 Vendim nr.8 "Për "Fuqizimin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit”Dt.22.12.1998 Vendim nr.9 "Për miratimin e Projektvendimit për Këshillin e Ministrave" Për Krijimin e Komisionit Qeveritar Për Problemet Ujore me Vendet Fqinje”Dt.22.12.1998 Vendim nr.10 "Për miratimin e Procedurave të Kërkimit dhe Shqyrtimit të Lejeve, Autorizimeve dhe Koncesioneve për Përdorim Burimesh Ujore dhe Shkarkime"