Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM


VKM nr. 316, datë 24.5.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 22, datë 12.1.2018 “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave,objekteve në funksion të tij”  

VKM Nr. 22, datë 12.1.2018 “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave,objekteve në funksion të tij”me të gjitha ndryshimet.  

VKM Nr. 112 date 02.03.2022"Per percaktimin e fushes se pergjegjesise shteterore te Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit"

VKM Nr.827 datë24.12.2021 "Për disa ndryshime në VKM nr.171 date 27.03.2019"

VKM Nr.1172 datë24.12.2020 "Për disa ndryshime në VKM nr.171 date 27.03.2019"

VKM Nr.424, datë 27.5.2020 "Për një shtesë në vendimin nr.171, datë 27.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhi"

VKM Nr. 566 date 31.07.2019  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.22, datë 12.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/ objekteve në funksion të tij”, të ndryshuar

VKM Nr. 415 date 19.06.2019 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKM Nr. 730 date 20.10.2016

VKM Nr. 413 date 19.06.2019 "Per miratimin e Strategjise Kombetare per Zhvillimin e Qendrueshem te Turizmit 2019-2023 dhe te planit te veprimit"

VKM NR.370 dt 29.05.2019 Ndryshimi i VKM Nr. 730, date 20.10.2016

VKM Nr.171 datë 27.03.2019 "Për miratimin e Rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimti të veprimtarisë së Stacioneve të plazhit"

VKM Nr. 583 date 03.10.2018 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 22 date 12.01.2018 "Per miratimin e kritereve per certifikimin e veprimtarise se agroturizimit"

VKM Nr. 730 date 20.10.2016  "Per miratimin e Rregullores per kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe proceduren per klasifkimin e strukturave akomoduese" me te gjitha ndryshimet