Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt.28.12.2020 Vendim nr.1 "Për miratimin e PDZRK në Bregdet: Baks-Rrojll dhe Rana e Hedhun-Port Shëngjin"Dt.28.12.2020 Vendim nr.2 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Patos"Dt.28.12.2020 Vendim nr.3 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Peqin"Dt.28.12.2020 Vendim nr.4 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Delvinë"Dt.28.12.2020 Vendim nr.5 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia LibohoveDt.28.12.2020 Vendim nr.6 "Për miratimin e rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Sarandë, të miratuar me vendim nr.3 dt.16.10.2017 të KKT"Dt.28.12.2020 Vendim nr.7 "Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia Kavajë, të miratuar me Vendimin nr. 2, datë 27.04.2018 të KKT-së"Dt.28.12.2020 Vendim nr.8 "Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia Librazhd, të miratuar me Vendimin nr. 10, datë 08.02.2017 të KKT-së"Dt.28.12.2020 Vendim nr.9 "Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia Shkodër, të miratuar me Vendimin nr. 5, datë 16.10.2017 të KKT-së"Dt. 28.12.2020 Vendim nr.10 Për miratimin e kufijve të zonave të mbrojturaDt. 03.12.2020 Vendim nr.1 "Për Miratimin e Planeve të Detajuara për Zonat e Rëndësisë Kombëtare në Bregdet: Grykëderdhja e Ishmit, Tale dhe Spille"Dt. 03.12.2020 Vendim nr.2 Për Miratimin e PDZRK Drilon-TushemishtDt. 03.12.2020 Vendim nr.3 "Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia Vlorë, të miratuar me Vendimin nr. 1, datë 16.10.2017 të KKT-së dhe të ndryshuar me Vendim nr.4 datë 17.05.2019"Dt. 03.12.2020 Vendim nr.41 Për shqyrtimin e kërkesave për leje zhvillimi dhe ndërtimi brenda zonave të mbrojtura dhe zonave me përparësi zhvillimin e turizmitDt. 03.12.2020 Vendim nr.40 Për disa shtesa në Vendimin nr.23 dt.28.02.2020 të KKT " Për përcaktimin e procedurave që do të ndiqen për shqyrtimin e aplikimeve brenda zonës së brezit bregdetar"Dt. 14.10.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial të Transportit Detar dhe Infrastrukturës PortualeDt. 14.10.2020 Vendim nr.3 Për disa ndryshime në vendimin nr. 3, dt.26.07.2018 të KKT “Për miratimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare mes lagunës së Karavastasë dhe lumit Seman”Dt. 14.10.2020 Vendim nr.4 Për një shtesë në Vendimin nr.1 dt.26.07.2018 të KKT-së "Për shpalljen e zonave me përparësi zhvillimin e turizmit në territorin e Republikës së ShqipërisëDt. 14.10.2020 Vendim nr.5 Për miratimin e PPV Bashkia MaliqDt. 14.10.2020 Vendim nr.6 Për miratimin e PPV Bashkia DevollDt. 14.10.2020 Vendim nr.7 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia MallakastërDt. 14.10.2020 Vendim nr.8 "Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia Lezhë"Dt. 14.10.2020 Vendim nr.09 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia MirditëDt. 14.10.2020 Vendim nr.10 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia CërrikDt. 14.10.2020 Vendim nr.11 "Për miratimin e Korrigjimit të PPV Bashkia Kamëz"Dt. 14.10.2020 Vendim nr.12 Për miratimin e korrigjimit të PPV Bashkia Kukës, të miratuar me Vendim nr.8 dt.08.02.2017 të KKTDt. 14.10.2020 Vendim nr.13 Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 20, datë 23.10.20019 “Për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në fuqi, pas miratimit të hartës së përditësuar të kufijve administrativoterritorialëDt. 14.10.2020 Vendim nr.14 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 4 datë 28.07.2020 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Për përcaktimin e llojit të punimeve për të cilat hartimi i Planeve të Detajuara Vendore (PDV) nuk është i detyrueshëmDt. 07.10.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e nismës për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial në fushën e transportit detar dhe infrastrukturës portualeDt. 28.07.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e PPV Bashkia PustecDt. 28.07.2020 Vendim nr.2 Për përcaktimin e zonës me përparësi zhvillimin e turizmit detar dhe miratimin e hartës së aktiviteteveDt. 28.07.2020 Vendim nr.3 Për miratimin e nismës për rishikimin e PDZRK mes lagunës së Karavastasë dhe lumit SemanDt. 28.07.2020 Vendim nr.4 Për përcaktimin e llojit të punimeve për të cilat hartimi i PDV nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm t'i paraprijë lejes për zhvillim,ndërtim apo deklaratës paraprake për kryejen e punimeveDt. 28.07.2020 Vendim nr.4 Për Përcaktimin e llojit të punimeve, për të cilat hartimi i Planeve të Detajuara Vendore (PDV) nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm t’i paraprijë lejes për zhvillim, ndërtim, apo deklaratës praprake për kryerjen e punimeDt. 10.06.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e PPV Bashkia GramshDt. 10.06.2020 Vendim nr.2 Për miratimin e PPV Bashkia KëlcyrëDt. 10.06.2020 Vendim nr.4 Për miratimin e PPV Bashkia RoskovecDt. 10.06.2020 Vendim nr.5 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia HimarëDt. 11.05.2020 Vendim nr.1 “Për miratimin e Planit të Detyruar Vendor, zona 4, Spitallë, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës”Dt. 28.02.2020 Vendim nr.23 "Për përcaktimin e procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e aplikimeve, brenda zonës së brezit bregdetar”Dt. 13.01.2020 Vendim nr.2 "Për miratimin e rishikimit të planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Lushnje"Dt. 13.01.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta