Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin nr. 115/11, datë 7.6.2022 “Për shpronësim  dhe/ose shkëmbimin për interes publik të  pronarëve  të  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken në funksion të procesit të  rindërtimit, në zonën e re për  zhvillim Laç  1/2, Bashkia Kurbin, faza 1

Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin Nr. 401/7, datë 27.5.2022 “Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e planifikuar për rindërtim, sipas planit të detyruar vendor, për zonën e dëmtuar pikësore, për 5 banesa kolektive në Bashkinë Durrës, miratuar me vendimin nr. 596, datë 30.9.2020, të Bashkisë Durrës”

Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin nr. 484/18, datë 21.12.2021 "Për shpronësimin dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik, në zonën e re përzhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, faza I";

Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin nr. 606/5, datë 21.12.2021 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 528, datë 24.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin për interes publik,të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, në funksion të procesit të rindërtimit në zonën 1/1 të re për zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë”.

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 4840/4, datë 8.7.2021 "Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik, në zonën e re për zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë"

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 3010/5, datë 11.6.2021 "Për rishpallje kërkese për shpronësim për interes publik përmes kompensimit me shkëmbim, për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi i projektit “Për zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative 6, zona Kombinat”, në funksion të procesit të rindërtimit"

Kërkesë e Ministrise së Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 2290/6, datë 29.3.2021 "Për shpronësim publik"

Kërkese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisënr. 638/4, datë 21.1.2021 "Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik, në zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, Bashkia Tiranë

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisënr. 761/3, datë 20.1.2021 "Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik, në zonën e repër zhvillim, Njësia Administrative nr.6, zona Kombinat, Bashkia Tiranë"

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 6594/6, datë 28.10.2020 "Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik, në zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Zall-Herr, Bashkia Tiranë

Kërkesë për shpronësim e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 6395/6, datë 19.10.2020 “Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik”

Kërkesë e Komisionit të Posaçëm të Shpronësimit dhe/ose shkëmbimit  nr. 4946/3, datë 28.7.2020 “Shpallje kërkese për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik"

Vendim i Kuvendit Nr.143, datë 18.12.2019 “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.7, datë 18.12.2019 “Për përcaktimin e procedurave të administrimit dhe shpërndarjes së mallrave, ndihmë humanitare, dhuruar nga donatorë të huaj me destinacion të përcaktuar të një komuniteti”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.6, datë 16.12.2019 “Për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga tërmeti i datës 26 nëntor”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.5, datë 12.12.2019 “Për propozimin Këshillit të Ministrave për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore deri në datën 31.3.2020”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.4, datë 05.12.2019 “Për caktimin e koordinatorit kombëtar për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.3, datë 30.11.2019 “Për akomodimin e përkohshëm të të dëmtuarve për shkak të fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë, në strukturat akomoduese”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile Nr.2, datë 30.11.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr.1, datë 29.11.2019, të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, “Për caktimin e drejtuesve qendrorë të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile NR.1, datë 29.11.2019 “Për caktimin e drejtuesve qendrorë të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”