Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr. 783, datë 7.10.2020 "Për miratimin e planit të veprimit 2020–2022, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, 2015–2022"

VKM Nr. 360, date 29.5.2019 “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo-territorialë të njësive të vetëqeverisjes vendore”

VKM Nr. 438, datë 18.7.2018 “Për kalimin e funksioneve të Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR), Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal (AZHER) dhe Agjencive të Zhvillimit Rajonal (AZHR) te Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)

Harta me Zonat e Zhvillimit Rajonal

VKM nr. 910, datë 21.12.2016, “Për çështjet, objekt konsultimi, dhe strukturën,  procedurën, formën, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Këshillit Konsultativ të qeverisjes qendrore me vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar

VKM nr. 1108, datë 30.12.2015, “Për transferimin, nga ministria e bujqësisë, zhvillimit rural  dhe administrimit të ujërave te bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit

VKM nr. 83, datë 28.1.2015, “Për krijimin dhe funksionimin e agjencisë për mbështetjen e vetëqeverisjes vendore”

VKM nr. 510, datë 10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”

VKM Nr. 319, datë 15.4.2015 “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për reformën në administratën publike 2015–2022”