Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr.1174, datë 24.12.2020 "Për procedurat e regjistrimit të AMTP-ve, saktësimin e kufijve e sipërfaqeve, si dhe normat për sipërfaqet shtetërore shtesë e pronat shërbyese"

VKM Nr. 1178, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e dokumentacionit dhe të rregullave të hollësishme të evidentimit të ndërtimeve pa leje”

VKM Nr. 1179, datë 24.12.2020 "Për rregullat e përdorimit, administrimit dhe ruajtjes së bazës së të dhënave për pasuritë e paluajtshme dhe për miratimin e listës së institucioneve që kanë të drejtën e aksesit në sistemin elektronik të të dhënave"

VKM Nr. 1180, datë 24.12.2020 "Për përcaktimin e procedurave të veçanta të legalizimit në favor të poseduesve të objekteve me shkelje  të lejes së ndërtimit, si dhe rregullat për përfundimin e procedurës nga subjektet dhe/ose shoqëritë ndërtuese apo investitore"

VKM Nr. 1181, datë 24.12.2020 "Për miratimin e rregullave të krijimit, përdorimit, administrimit, ruajtjes dhe ndërveprimit të bazës së të dhënave të proceseve kalimtare të pronësisë"

VKM Nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe  miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje"

VKM nr.321 datë:27.04.2016 "Për miratimin e dokumentit "Standartet shteterore per specifikimiet teknike te informacionit gjeohapesinor ne Shqiperi-Tema: Parcelat Kadastrale"

VKM nr.223 datë:23.03.2016 " Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vleresimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompesimin e pronave"

VKM Nr. 222 date 23.03.2016 "Per trajtimin e kerkesave per njohje te prones e te kompensimit te saj";

VKM nr.221 datë:23.03.2016 " Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronës"