Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Akt Normativ

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.12.2020 "Për një ndryshim në aktin normativ nr. 8, datë 7.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019”

Akt Normativ Nr. 19 date 23.04.2020 Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin Nr. 9632 date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore", i ndryshuar

Akt normativ nr. 2, datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 99/2018, “për buxhetin e vitit 2019”;

Akt normativ nr. 3, datë 2.10.2019 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”;

Akt normativ nr. 4, datë 30.11.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Akt Normativ nr.5, datë 30.11.2019 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar;

Akt normativ nr. 6, datë 30.11.2019 “Për dhurimin e apartamenteve familjarëve të viktimave, si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019”;

Akt normativ nr. 7, datë 30.11.2019 “Për një shtesë në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

Akt normativ nr. 8, datë 7.12.2019 “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019”;

Akt normativ nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”;