Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Takim në kuadër të fillimit të procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Mat

Në bashkinë Mat më datat 17.10.2016 u zhvillua takimi në kuadër të fillimit të procesit të Hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Mat.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të organizuesit dhe donatorit “DLDP”, përfaqësues të AKPT-së, të studiove konsulente “Metropolis” si edhe përfaqësues të bashkisë.

Takimin e hapi përfaqësuesi i DLDP-së, ku u vu theksi mbi:

 • Rishikimi i Nismës për hartimin e PPV-së (për arsye të kalendarit të punës, pjesë e kontratës për hartimin PPV, duhen përshtatur afatet e përcaktuar tek dokumenti i Nismës).
 • Mbledhja e të dhënave, sipas kërkesave të kuadrit ligjor për hartimin e Raportit të Analizës dhe Vlerësimit të Territorit. Shfrytëzimi i të dhënave të projektit STAR për këtë qëllim.
 • Ngritja e një grupi pune, permanent në bashki që të ndjeki procesin e PPV-së.

U vendos që në datën 20 Tetor 2016, ora 10:00 të bëhet takimi i parë i grupit të punës ku do të jenë prezent përfaqësues të studios konsulente Metropolis si dhe stafi teknik i bashkisë Mat, ku do të diskutohet më konkretisht në lidhje me programin e punës i cili do të zbatohet gjatë hartimit të PPV.

Nga stafi i AKPT-së u theksua se përpara marrjes së nismës duhet të organizohet një dëgjesë publike duke respektuar afatet kohore sipas kuadrit ligjor në fuqi. Gjithashtu u garantua bashkëpunimi maksimal gjatë procesit të hartimit të PPV-së.

Përsa i përket përfshirjes së diasporës në procesin e hartimit të PPV, nga ana e bashkisë do caktohet zyra e Informacionit dhe Kulturës që do merren në vazhdimësi me këtë aspekt. Gjithashtu faqja zyrtare e bashkisë Mat, do përditësohet në vazhdimësi me të gjithë hapat konkrete të ecurisë së Planit, duke siguruar kështu jo vetëm një proçes transparent por mundësi për të gjithë grupet e interesit (përfshirë diasporën) për t’ u njohur me PPV-në.

Takimi i koordinimit në kuadër të hartimit të PPV-së për Bashkinë Pogradec, me focus liqenin e Ohrit.

Në kuadër të përgatitjes së dokumentacionit, për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore edhe në pjesën shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit, dhe të hartimit të PPV-së për bashkinë Pogradec paralelisht, u zhvillua një takim koordinimi, i organizuar mes ICOMOS Organit Këshillimor të UNESCO-s dhe Ministrisë së Kulturës, në prani të stafit të AKPT-së dhe studios konsulente për PPV-në Pogradec. Ky takim u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Kulturës, me datë 13.10.2016, ora 14:30. 

Objektivat e takimit:

 • Integrimi sa më i plotë i kërkesave të Trashëgimisë Botërore në hartimin e PPV-së;
 • Kriteret e mbrojtjes së liqenit të Ohrit, ato aktuale dhe të parashikuara pas zgjerimit të përfshirjes në listën e mbrojtur nga UNESCO;
 • Koordinim mes këtyre dy proceseve: PPV Pogradec me Manualin për Mirëmbajtjen dhe Rehabilitimin e Trashëgimisë së Ndërtimeve Tradicionale në pjesën Shqiptare të Rajonit të Liqenit të Ohrit.

Pikat kryesore ku u përqëndrua prezantimi ishin si më poshtë:

 • Manuali i konceptuar si kushtetuta e njohurive mbi mjetet rreth teknikave të ndërtimit, me qëllim që të sigurojë ata të cilët janë përfshirë në aspekte të saktësisë teknike, si dhe duhet të vihen në dispozicion të komunitetit profesional, me qëllim:
 1. Aplikimin e  përshtatshëm të riparimit dhe metoda e specifikime mbi restaurimin;
 2. Metodat e pranueshme profesionale të rehabilitimit;
 3. Integrimi i sistemeve të reja të ndërtimit në ndërtesat historike;
 4. Optimizimi i procesit të restaurimit në aspektin teknik, shoqëror dhe ekonomik.
 • Mirëmbajtja, ruajtja dhe rehabilitimi i ndërtesave tradicionale si në zonat urbane dhe ato rurale;
 • Përmirësimi i performancës së efikasitetit të energjisë së aseteve të ndërtuara, si tradicionaleve ashtu edhe atyre të viteve të fundit;
 • Zhvillimi i një strategjie për shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme në rajon, bazuar në “potencialin energjitik” dhe në ndjeshmërinë e mjedisit dhe të peizazhit.

Nga ana e pjesëmarrësve u ra dakord për shkëmbim informcioni të vazhdueshëm, në mënyrë për të patur një bashkëpunim më të ngushtë në javët e ardhshme të punës.

Workshop në kuadër të fillimit të procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Malësi e Madhe.

Në bashkinë Malësi e Madhe më datat 05-06.10.2016 u zhvillua “workshop-i” në kuadër të fillimit të procesit të Hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Malësi e Madhe.

Pjesëmarrës në workshop ishin përfaqësues të organizuesit dhe donatorit “DLDP”, përfaqësues të AKPT-së, të studiove konsulente si edhe përfaqësues të bashkisë Malësi e Madhe.

Data 05.10.2016

Dita e parë e takimit ishte e organizuar në formën e një seri vizitash në terren për të njohur nga afër territorin e bashkisë Malësi e Madhe, potencialin e saj sa i përket relievit (bregu i liqenit, fusha e Koplikut dhe Alpet), zonave të banuara urbane dhe rurale me karakter fushor (Kopliku, Bajza) dhe malor (Razma, Tamara, Hoti, Boga, Reçi, etj).

Pas një vizite të shkurtër në ambjentet e bashkisë në qytetin e Koplikut, u vijua në drejtim të fshatit Tamarë në pjesën veriore të bashkisë afër kufirit më Malin e Zi. Gjatë rrugës u vlerësuan investimet në infrastrukturë (rruga e re e asfaltuar drejt Tamarës, shëtitorja e re e Tamarës, infrastruktura sekondare), Leqet e Hotit dhe pamjet mahnitëse të grumbullit malor të alpeve, diversiteti mjedisor, etj.

Data 06.10.2016

Dita  e dytë përfshinte organizimin e një takimi midis stafit të bashkisë dhe ekspertit zvicerian Z. Alfred Wenger gjithashtu në praninë e ekspertëve të DLDP-së, ekspertëve të studios konsulente “Atelier 4” dhe koordinatorit të AKPT për bashkinë e Malësisë së Madhe.

Më pas fjalën e mori përfaqësuesja e studios konsulente, duke bërë një prezantim të gjetjeve të analizës fillestare të bërë nga ana e saj. Prezantimi përmbante:

 • Përcaktime nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar;
 • Lidhja me planet e bashkive fqinje (PPV bashkia Shkodër);
 • Analiza e çdo njësie administrative pjesë përbërëse e territorit të bashkisë;
 • Pikat e forta të bashkisë;
 • Problematikat mjedisore;
 • Elementët e fortë territorial;
 • Infrastuktura e rinovuar dhe e degraduar.

Takimi i mbyll me shkëmbime informacionesh dhe mendimesh midis palëve. 

Takimet për workshopin “Local Tourism Strategies” organizuar nga GIZ

Workshopi i organizuar nga GIZ, u mbajt në Himarë, Konispol dhe Vlorë, respektivisht në datat 27 Shtator, 28 Shtator dhe 29 Shtator. Tematika e workshopit ishte mbledhja e një grupi pune nga aktorë të ndryshëm, për konkretizimin e ideve mbi realizimin e disa skenarëve të mundshëm për zhvillimin e turizmit.

Në takime morrën  pjesë: përfaqësues të GIZ; dy ekspertë turizmi të studios “gutundgut”, kontraktuar nga GIZ; përfaqësues nga biznesi privat (akomodim, gastronomi, etj); përfaqësues nga AKPT; përfaqësues nga administrata lokale; ekspertë të fushave të ndryshme në sektorin e turizmit (guida, campers, etj).

Takimet filluan me një prezantim të shkurtër  nga  Znj.Valbona Koçi, përfaqësuese e GIZ, e cila shprehu rëndësinë e workshopit dhe impaktet që do të ketë projekti në zhvillimin e turizmit.

Më pas takimet vijuan me punën në grup ku organizimi i workshopit u realizua nga ekspertët e turizmit.

Hapi i parë i ushtrimit ishte vendosja në hartë e atraksioneve dhe potencialeve që ndodheshin në njësi.

Hapi i dytë vazhdoi duke ndarë në dy grupe pjesëtarët e sallës për të përzgjedhur përmes disa imazheve kategorinë e turizmit që realizohej më tepër në këtë njësi si dhe destinacioni nga vinin turistët. Për kategoritë e përzgjedhura u dha mundësia e votimit nga salla ku çdo anëtar mund të zgjidhte 2 kategori turizmi.

Hapi i tretë konsistoi në mbledhjen e rezultateve të ushtrimit të dytë dhe hartimin e guidave turistike “Dream Trip” 3-5 ditore nga grupi i punës sipas kategorive të ndryshme të turizmit.

Konkluzion:

 • Në takimet që u realizuan në të tre bashkitë u vu në fokus rëndësia e integrimit të këtyre strategjive të turizmit me Planin e Bregdetit dhe me Planet e Përgjithshme Vendore .
 • U theksua rëndësia që ka zhvillimi i transportit detar për zhvillimin e zonës bregdetare.
 • Gjatë workshop-it u theksua rëndësia e zgjatjes së sezonit turistik dhe diversifikimit të tij.
 • Pjesëmarrja ishte e gjerë dhe në fund të workshop-it dolën rezultate konkrete në mbështetje të zhvillimit të strategjive lokale të turizmit