Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Workshop me ekspertët e DLDP-së, me temë “Lidhja e Planit të Përgjithshëm Vendor me Projekt-Buxhetin Afatmesëm”

DLDP Albania, në mbështetje të programit “Për zhvillim lokal dhe decentralizim”, zhvilloi në datën 18 Tetor 2017 workshopin me temën “Lidhja e Planit të Përgjithshëm Vendor me Projekt Buxhetin Afatmesëm”. 

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të programit të DLDP-së dhe përfaqësues të AKPT-së, koordinatorë të procesit të hartimit të planeve vendore. Qëllimi i workshopit ishte marrja e përgjigjeve ndaj pyetjeve se përse dhe si duhet të lidhen Planet e Përgjithshme Vendore me Projekt Buxhetin Afatmesëm.

 1. Trajnimi u zhvillua në dy pjesë , ku në pjesën e parë, të drejtuar nga eksperti i planifikimit urban të DLDP-së, u diskutua mbi:
 2. Aspektet ligjore të dy dokumenteve;
 3. Ndryshimet që ekzistojnë midis PPV-së dhe PBA-së në aspektin kohor dhe përmbajtësor;
 4. Arsyet pse është e nevojshme lidhja midis PPV-së dhe PBA-së;
 5. Karakterin që duhet të ketë dokumenti i PPV-së, i cili duhet të krijojë një balancë midis propozimeve kombëtare dhe atyre vendore;
 6. Kategorizimin e projekteve të propozuar në PPV, duke u bazuar në matricën e PBA-së.

Në pjesën e dytë, drejtuar nga ekspertja e financave, u diskutua mbi aspektet teknike të lidhjes së PPV-së me PBA-në:

 1. Procesi i menaxhimit të financave publike;
 2. Ligji i financave vendore;
 3. Roli i grupit GMS si lider i proceseve të planifikimit të integruar në bashki;
 4. PBA-të dhe elementët e saj kryesorë, si dhe matrica e lidhjes me PPV-të;
 5. Treguesit e monitorimit të PBA-së; 4 tipet kryesore të tyre dhe anët pozitive dhe negative të secilit tregues.

Kjo eksperiencë do të shërbejë për një njohje sa më të mirë të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, me politikat financiare vendore, për një proces sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës të hartimi të PPV-ve, ç’ka mendohet se do të shërbejë që ato të bëhen lehtësisht të zbatueshme nga bashkitë, edhe nëpërmjet buxhetimit afatmesëm.

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për 7 bashki, të financuara nga Qeveria

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 7 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht nga qeveria shqiptare, për bashkitë Shkodër, Lezhë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol. Nga 44 bashki të cilat kanë filluar procesin e hartimit të PPV-ve, 26 prej tyre i kanë miratuar planet në KKT.

Angazhimi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, përtej ofrimit të mbështetjes teknike dhe financiare për këto bashki, në hartimin e planeve vendore, me instrumente planifikimi që shërbejnë si udhërrëfyes të zhvillimit urban, investimeve dhe ndërtimit , qëndron edhe në krijimin e një platforme komunikimi me qytetarët dhe grupet e interesit, duke i bërë pjesë të vendimmarrjes për zhvillimin e bashkisë ku jetojnë. Plani i Përgjithshëm Vendor siguron një zhvillim të qëndrueshëm të territorit, respektim dhe mbrojtje të tokës me vlera natyrore, bujqësore, kulturore.

Procesi i hartimit të planeve, gjatë rrugëtimit të tij, ka marrë kontributin, me komentet dhe sugjerimet, jo vetëm nga palët e përfshira në këtë proces, por edhe nga të gjithë ministritë e prekura nga plani, nga agjencitë qendrore dhe rajonale, nga forumet këshillimore të mbledhura vullnetarisht pranë çdo bashkie hartuese të planit, si edhe nga banorët të cilët preken drejtpërdrejt nga mbarëvajtja dhe hartimi i drejtë i planeve.

7 Planet e Përgjithshme Vendore, të miratuara ditën e sotme, kanë  nisur procesin e hartimit të tyre, në Janar të vitit 2016, së bashku me 19 bashki të tjera, të mbështetura financiarisht dhe me asistencë teknike nga Qeveria Shqiptare. Të miratuara në Këshillin Kombëtar të Territorit janë edhe 5 planet e mbështetura finaciarisht dhe teknikisht nga USAID (Fier, Lushnje, Berat, Kuçovë dhe Elbasan) si edhe 14 plane të mbështetura nga Qeveria Shqiptare, të miratuara në fillim të vitit 2017 (Krujë, Kurbin, Dibër, Kukës, Divjakë, Gjirokastër, Skrapar, Ura Vajgurore, Poliçan, Librazhd, Cërrik, Prrenjas, Korçë dhe Tiranë).

Në proces miratimi janë 5 Plane të Përgjithshme Vendore, të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Durrës, Shijak, Vorë, Pogradec dhe Kavajë). Në proces hartimi janë 5 plane të mbështetura nga

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal i Qeverisë Zviceriane (Malësi e Madhe, Mat, Tropojë, Vau Dejës dhe Klos) dhe 7 Bashki të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Përmet, Kolonjë dhe Këlcyrë)

Gjatë vitit 2018-2019 pritet financimi për të filluar procesin e hartimit të planit edhe për 17 bashkitë e mbetura.

Pjesëmarrje në Konferencën e përvitshme të 30-të nga AESOP, Portugali

Më datë 11-14 Qershor 2017 është organizuar Konferenca e përvitshme e 30-të nga Shoqata e Shkollave Europiane të Planififikimit (AESOP). Këtë vit konferenca u organizua në Lizbonë, Portugali me temë “Hapësirat e dialogut për vende me dinjitet: Edukimi i dimensionit europian të planifikimit”.

Qëllimi i konferencës është nxitja e debatit dhe kërkimi i rrugëve për një të ardhme progresive me një territor më pak të urbanizuar dhe që mund të përballojë rritjen e popullsisë, ndryshimet sociale, trendet ekonomike  komplekse dhe ndryshimet klimaterike. Platforma e diskutimit përfshin rritjen e mirëqënies së njerëzve, promovimi i përqasjeve të integruara dhe fleksibël të planifikimit, nxitja e bashkëpunimit në menaxhimin urban dhe mjedisor, etj.

Znj. Anisa Qorri, drejtore e Planifikimit Kombëtar pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, mori pjesë në konferencë për të prezantuar punën e Agjencisë dhe për të përshkruar situatën aktuale të proceseve të planifikimit të territorit në Shqipëri.  

Nga metabolizmi urban drejt instrumentave të planifikimit territorial

Praktikat e zbatuara gjatë 25 viteve të fundit në Shqipëri kanë sjellë një rezultat negative të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit. Kombinimi i këtyre praktikave më faktorë socialë apo ekonomikë kanë sjellë rritjen e zhvillimeve informale, përdorimin e gabuar të tokës dhe degradimin e burimeve natyrore. Kjo situatë solli nevojën për një studim metabolik urban, e cila duhej të ishte në nivel rajoni për të kryer një identifikim të plotë të çështjeve problematike. Kjo lloj mënyre studimi duhet të përdoret edhe në planet kombëtare edhe në ato rajonale dhe urbane.

Drejt një kohezioni territorial me Planin e Përgjithshëm Kombëtar, për Shqipërinë 2030

Prezantimi jep fillimisht situatën para hartimit të PPK-së dhe nevojën për hartimin e këtij dokumenti. PPK ka tre pjesë përbërëse të saj: analiza metabolike e territorit, deklarata e vizionit dhe propozimet strategjike, nga të cilat u prezantuan shkurtimisht pikat kryesore. Transparenca e procesit të hartimit të planit dhe përfshirja sa më e gjerë e komunitetit për të dhënë kontributin e tyre, në territorin ku jetojnë, ishin pika të rëndësishme gjatë gjithë procesit.

Për të lexuar temën e plotë të prezantuar, klikoni KËTU

Projekti BRIGAID [HORIZON2020],merr pjesë në konferencën “INTERNATIONAL CONFERENCE OF CIVIL ENGINEERING” (ICCE2017), organizuar nga UPT dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës

Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, i evidentuar si projekti i novacionit u prezantua në Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë së Ndërtimit, organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës, në Tiranë.

Konferenca zgjati 3 ditë (12-14 Tetor 2017), në dy ditë prej të cilave projekti u prezantua në seksionin e posterave; me objektivat, synimet dhe pritshmëritë e tij për të ardhmen.

Konferenca mundësoi krijimin e një platformë për studiuesit, inxhinierët, akademikët si dhe profesionistët industrial nga e gjithë bota për të paraqitur rezultatet e tyre kërkimore dhe aktivitetet e zhvillimit në Inxhinierinë e Ndërtimit. Kjo konferencë i ofroi mundësi pjesëmarrësve për të shkëmbyer eksperiencat, si dhe ishte një mundësi e mirë për njohjen me projektit BRIGAID.

Projekti BRIGAID, është pak të përmblidhet në një poster megjithatë ai tërhoqi vëmendjen e pjesëmarrësve, në veçanti të organizatorëve, kërkuesve shkencor si dhe studentëve.

BRIGAID “Projekti i Novacionit për Novatorët”, ishte pikërisht projekti i duhur në vendin e duhur. 

Idejimi për kapërcimin e katastrofave natyrore dhe inkurajimi për diçka të re fillon në auditore/seminare universiteti dhe vijon me individualitetin e gjithësecilit.

BRIGAID nuk është gjë tjetër veçse “Laboratori Jetësor i Krijimit të Ideve Novatore për Ndryshimet Klimatike” dhe si i tillë u prezantua dhe u cilësua edhe në këtë konferencë.