Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Legalizimet

Ligji për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje, ka për objekt:

-legalizimin e ndërtimeve informale dhe të objekteve me leje, me shtesa informale në objekt, kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore, ku është ngritur ndërtimi pa leje, urbanizimin e zonave, blloqeve informale e të ndërtimeve informale, si dhe integrimin e tyre në zhvillimin territorial dhe infrastrukturor të vendit.

Ky Ligj, duke e lidhur me fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit, përcakton ndër të tjera se:

-si përkufizohen “Ndërtimet pa leje”, kufiri i zonës/vendbanimit/bllokbanimit me ndërtime të legalizuara”;

-proçedurën e ndjekur për miratimin e zonave informale në KKT;

-efektet e vendimeve të autoriteteve vendore të planifikimit e të KKT-së, pas përfundimit të legalizimit të ndërtimeve/zonave informale;

-urbanizimin e zonave/vendbanimeve me ndërtime të legalizuara, në bazë të studimeve urbanistike, në përfundim të procesit të legalizimit;

-legalizimin e objekteve, me leje ndërtimi nga autoriteti vendor i planifikimit apo KKTja, tek të cilat janë kryer shtesa anësore apo në lartësi, tej lejes së ndërtimit.