Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 14.10.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial të Transportit Detar dhe Infrastrukturës PortualeDt. 14.10.2020 Vendim nr.3 Për disa ndryshime në vendimin nr. 3, dt.26.07.2018 të KKT “Për miratimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare mes lagunës së Karavastasë dhe lumit Seman”Dt. 14.10.2020 Vendim nr.4 Për një shtesë në Vendimin nr.1 dt.26.07.2018 të KKT-së "Për shpalljen e zonave me përparësi zhvillimin e turizmit në territorin e Republikës së ShqipërisëDt. 14.10.2020 Vendim nr.5 Për miratimin e PPV Bashkia MaliqDt. 14.10.2020 Vendim nr.6 Për miratimin e PPV Bashkia DevollDt. 14.10.2020 Vendim nr.09 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia MirditëDt. 14.10.2020 Vendim nr.10 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia CërrikDt. 14.10.2020 Vendim nr.12 Për miratimin e korrigjimit të PPV Bashkia Kukës, të miratuar me Vendim nr.8 dt.08.02.2017 të KKTDt. 14.10.2020 Vendim nr.13 Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 20, datë 23.10.20019 “Për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në fuqi, pas miratimit të hartës së përditësuar të kufijve administrativoterritorialëDt. 14.10.2020 Vendim nr.14 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 4 datë 28.07.2020 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Për përcaktimin e llojit të punimeve për të cilat hartimi i Planeve të Detajuara Vendore (PDV) nuk është i detyrueshëmDt. 28.07.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e PPV Bashkia PustecDt. 28.07.2020 Vendim nr.2 Për përcaktimin e zonës me përparësi zhvillimin e turizmit detar dhe miratimin e hartës së aktiviteteveDt. 28.07.2020 Vendim nr.3 Për miratimin e nismës për rishikimin e PDZRK mes lagunës së Karavastasë dhe lumit SemanDt. 28.07.2020 Vendim nr.4 Për përcaktimin e llojit të punimeve për të cilat hartimi i PDV nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm t'i paraprijë lejes për zhvillim,ndërtim apo deklaratës paraprake për kryejen e punimeveDt. 28.07.2020 Vendim nr.4 Për Përcaktimin e llojit të punimeve, për të cilat hartimi i Planeve të Detajuara Vendore (PDV) nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm t’i paraprijë lejes për zhvillim, ndërtim, apo deklaratës praprake për kryerjen e punimeDt. 10.06.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e PPV Bashkia GramshDt. 10.06.2020 Vendim nr.2 Për miratimin e PPV Bashkia KëlcyrëDt. 10.06.2020 Vendim nr.4 Për miratimin e PPV Bashkia RoskovecDt. 10.06.2020 Vendim nr.5 Për miratimin e rishikimit të PPV Bashkia HimarëDt. 13.01.2020 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta