Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 1

Datë

08.01.2016

Emërtimi

Për vazhdimin e proçedurave nga AZHT për lëshimin e dokumentit të Lejes së Ndërtimit, bazuar në Lejet Zhvillimore Komplekse të miratuara në KKT përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr.107/2014 "Për palnifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshuar

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr 1 KKT dt 08.01.2016