Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 2

Datë

12.02.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi, Rikonstruksioni dhe Rinovimi i Unazës së Vogël, Tiranë. Loti 2, 3 dhe 4"

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr 2 KKT dt 12.02.2016