Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 8

Datë

17.02.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit '"Telekom Albania", sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë"

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.8 KKT dt 17.02.2016