Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 5

Datë

07.03.2016

Emërtimi

Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkeave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.5 KKT dt 07.03.2016