Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 2

Datë

07.04.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.2 KKT dt 07.04.2016