Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Dt. 07.04.2016 Vendim nr.1

Numër

Nr. 1

Datë

07.04.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.1 KKT dt 07.04.2016