Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 15
Datë07.06.2016
EmërtimiPër disa ndryshime në Vendimin Nr. 1,datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithëshme Vendor
Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.15 KKT dt 07.06.2016