Materiale për shkarkim

BRIGAID hap rrugën për hedhjen në treg të inovacioneve për rikuperimin nga përmbytjet, thatësira dhe kushtet ekstreme të motit përmes vlerësimit dhe përmirësimit të:
Gatishmërisë teknike + Sociale + Të tregut

BRIGAID indentifikon, përzgjedh, teston dhe përmirëson inovacionet në cikle të njëpasnjëshme nga prototipi deri në produktin e gatshëm për treg.

Poster

Fletëpalosje e projektit

Broshure Informuese per Forumet Interaktive