Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr. 427 date 08.06.2016 "Per organizimin dhe funksionimin e Agjencise Kombetare te Planifikimit te Territorit"

VKM nr. 686 date 22.11.2017 "Per miratimin e VKM Nr. 686 date 22.11.2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit" me të gjitha ndryshimet

VKM nr. 686 date 22.11.2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit"

VKM Nr. 232 date 17.04.2019 "Pe disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 686 date 22.11.2017 "Per miratimin e Rregullores se Planifikimit te Territorit"

VKM nr. 408 datë 13.05.2015 Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit, me të gjitha ndryshimet

VKM nr. 408 datë 13.05.2015 Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit

VKM nr. 672 datë 29.07.2015 "Për ndryshimin e VKM nr.408 datë 13.05.2015, "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit"

VKM nr.1043 datë 16.12.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 408, datë 13.5.2015, të ndryshuar

VKM Nr.231 datë 21.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 408, datë 13.5.2015,  të ndryshuar

VKM Nr. 271 date 06.04.2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 408, date 13.05.2015 "Per miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit", e ndryshuar;

VKM Nr.355 datë 19.04.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 408, datë 13.5.2015, të ndryshuar

VKM Nr. 430 date 11.07.2018 "Per krijimin e bazes se te dhenave shteterore per sistemin elektronik te lejeve (e-Leje)

VKM nr. 881 datë 14.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit

VKM nr. 1096 datë 28.12.2015" Për miratimin e rregullave, kushteve dhe procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirave Publike"

VKM nr. 459 datë 16.06.2010 Për miratimin e standarteve të përbashkëta Gjeodezike dhe GIS