Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM 373 date_20.06.2018_per percaktimin e kontrates tip per dhenien me qira te tokave bujqesore_e ndryshuar

VKM nr. 21 datë 12.1.2018 “Për disa shtesa në VKM nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020"

VKM Nr. 22, date 12.01.2018 "Per miratimin e kritereve per certifikimin e veprimtarise se agroturizimit" e ndryshuar

VKM Nr. 583 date 03.10.2018 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 22 date 12.01.2018 "Per miratimin e kritereve per certifikimin e veprimtarise se agroturizimit"

VKM Nr. 566 date 31.07.2019  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.22, datë 12.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/ objekteve në funksion të tij”, të ndryshuar

VKM nr.283 datë 01.04.2015 "Per përcaktimin e tipeve, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve bujqësore dhe blegtorale në tokë bujqësore" me të gjitha ndryshimet

VKM Nr. 410 date 27.06.2012 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës

VKM Nr. 460 date 22.05.2013 "Per percaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave te dhenies me qira te tokave bujqesore ne pronesi te shtetit"

VKM Nr. 532 date 31.10.2002 "Per menyrat e ushtrimit te funksioneve nga seksionet e administrimit dhe te mbrojtjes se tokes ne qark dhe zyrat e menaxhimit dhe te mbrojtjes se tokes ne komune dhe ose/bashki"

VKM nr. 342 date 4.5.2016 "Për miratimin e kufijve territoriale dhe hidrografike të baseneve ujore" e ndryshuar