Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektet "Zgjerimi i stacionit egzistues Vodafone 133 Rrogozhina dhe Rikonstruksion i rrugës egzistuese", me vendodhje në fshatin Thanasaj, Njësia Administrative Dushk, Bashkia Lushnje
29/10/2015
Për delegimin e përgjegjësive Bashkia Tiranë për shqyrtimin dhe miratimin e Kërkesave për Leje Zhvillimi/Ndërtimi të parashikuara në listën Nr. 3, të Vendimit Nr. 7, datë 23.03.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit "Për vendosjen e 28 pikave të reja të transmetimit numerik për radiotelevizionin shqiptar (RTSH)" për fazën e parë të implementimit të projektit DVB-ALT 2
16/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i pikës së kalimit të kufirit ekzistues dhe ndërtimi i terminalit të ri doganor "Hani i Hotit""
16/10/2015
Për përcaktimin dhe shpalljen si zona të rëndësisë kombëtare në planifikim, të 64 zonave të mbrojtura të monumenteve të kulturës, të shpallura me urdhër të ministrit të kulturës, pas miratimit në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve për periudhën 2014-2015
09/09/2015
Për miratimin e ndryshimit të destinacionit të laboratorit hidraulik në qendër arti dhe miratimin e lejes së ndërtimit për “rikonstruksionin e qendrës së artit - Skena e Re”, Bashkia Tiranë
09/09/2015
Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndriçimin e fasadës së godinës së Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, Bashkia Tiranë
09/09/2015

Faqet