Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Zëvendësimi i rrjetit TM 35/6 Kv i N/Stacionit të karbitit", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Vodafonë Albania", sh.a. nëpërmjet shtimit të antenave pëe 3 stacione bazë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit '"Telekom Albania", sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë"
17/02/2016
Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të Territorit
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Këndi i lojrave për femijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Parkut të Liqenit, Bashkia Tiranë"
12/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi, Rikonstruksioni dhe Rinovimi i Unazës së Vogël, Tiranë. Loti 2, 3 dhe 4"
12/02/2016
Për vazhdimin e proçedurave nga AZHT për lëshimin e dokumentit të Lejes së Ndërtimit, bazuar në Lejet Zhvillimore Komplekse të miratuara në KKT përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr.107/2014 "Për palnifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshuar
08/01/2016

Faqet