Vendimet KKT

Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkeave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
07/03/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion i godinës së ish-hetel Drini dhe ish hotel - Vollgës", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Korpusi avokatia", me vendndodhje në rrugën "Ana Komnea", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtim i pikës së kalimit të perbashkët Morinë - Vërmicë", Bashkia Kukës.
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Zëvendësimi i rrjetit TM 35/6 Kv i N/Stacionit të karbitit", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Vodafonë Albania", sh.a. nëpërmjet shtimit të antenave pëe 3 stacione bazë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit '"Telekom Albania", sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë"
17/02/2016

Faqet