Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar
14/06/2016
Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar
14/06/2016
Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës
14/06/2016
Vendim Nr. 1, datë 07.06.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i Hidrocentralit "Shpella Poshtë 2".
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i hidrocentarlit "Prellë", në ish-komunën Rukaj, Bashkia Mat
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rindërtimi i banesës ku u ngrit flamuri i ish-Republikës së Korçës
07/06/2016
Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1,datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithëshme Vendor
07/06/2016

Faqet