VKM Sektoriale

VKM nr.221 datë:23.03.2016 " Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronës"

VKM nr.222 datë:23.03.2016 " Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompesimit të saj"

VKM nr.223 datë:23.03.2016 " Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vleresimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompesimin e pronave"

VKM nr.321 datë:27.04.2016 "Për miratimin e dokumentit "Standartet shteterore per specifikimiet teknike te informacionit gjeohapesinor ne Shqiperi-Tema: Parcelat Kadastrale"

Udhezim nr.1 dt.13.04.2016 "Per caktimin e kritereve e te procedurave per regjistrimin e lejes se ndertimit dhe akteve noteriale te lidhura per zhvillimin, ne cilezin e investitorit e te pronareve te truallit apo bleresve/porositesve te njesive individuale, te objektit ne fazen e karabinase dhe te objektit te perfunduar"

VKM nr.342 date 04.05.2016_Për miratimin e kufijve terrirorialë e hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe qendrën e përbërjen e Këshillit të secilit prej tyre

VKM nr.354 date 11.05.2016_Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territorit,projektim,mbikëqyrje dhe kolaudim

VKM nr.369 date 18.05.2016_Për miratimin e rregullores "Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit"

VKM nr.348 date 11.05.2016_Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020--> Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

VKM nr. 510, datë 10.06.2015 "Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupezuara dhe të patrupezuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial"

VKM Nr. 961, datë 02.12.2015, dhe harta bashkëlidhur vendimit "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal, Agjencive të Zhvillimit Rajonal dhe Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal".

Harta VKM Nr. 961, datë 02.12.2015,"Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal, Agjencive të Zhvillimit Rajonal dhe Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal".

VKM nr. 634, datë 07.09.2016, Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 589, datë 10.09.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje / shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale".

VKM nr.410 datë 27.06.2012 Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës