Manualet e Perdorimit te Regjistrit te Planifikimit

Për t'i ardhur në ndihmë të githa Autoriteteve të Planifikimit, Institucioneve të tjera publike si dhe personave juridikë të cilet kanë të drejtën dhe detyrimin të hedhin informacionin në Regjistrin e Planifikimit të Territorit, më poshtë do të gjeni manualet përkatëse për hedhjen dhe menaxhimin e këtyre të dhënave.

1 - Manual teknik - Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri

2 - Manual teknik - Hedhja e dokumentave dhe kërkesave për leje në Regjistrin e Planifikimit të Territorit

3 - Manual për krijimin e të dhënave gjeohapsinore dhe hedhja e tyre në Regjister

4 - rshtatshmëria e VKM - 481 me modelin e të dhënave të Rregjistrit të Planifikimit të Territorit të Agjencisë KPT- së.