Kristi Skapera

Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Regjistrit dhe Mirëmbajtjes të Bazës së të Dhënave – Drejtoria e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

Email: kristi.skapera@planifikimi.gov.al

Z.Skapera ka lindur në Tiranë, më datë 16 dhjetor 1992

Z.Skapera është Specialist pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë vitit 2015 ka kryer praktikën pranë Agjencisë së Burimeve Energjitike, Tiranë.

Z.Skapera ka mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Gjeoinformatike, në Fakultetin e Gjeologji-Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në vitin 2014. Në 2016 ka marrë titullin Master Profesional për “Inxhinieri Gjeomatike”, në Fakultetin e Gjeologji-Minierave, në Politeknik të Tiranës.

 

Ka marr pjesë si ekspert informatikë në krijimin e faqes web dhe zhvillimin e databases të Universiteti Europian i  Tiranes.

 

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe Italiane.