Flora Capo

Specialiste Sektorin e Zhvillimit të Regjistrit dhe Mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave  - Drejtoria e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

E-mail : flora.capo@planifikimi.gov.al

 

 

Znj. Flora Capo lindur në Tropojë, më 17 Shkurt 1986

Ka përfunduar studimet e larta të ciklit "Bachelor" dhe "Master i Shkencave" pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në degën Inxhinieri Gjeoinformatike, gjatë periudhës 2005 - 2010.

Në Tetor 2010 – Mars 2014 ka punuar pranë Gis-Albania Company si specialiste Gis-i.

Mars 2014 - Prill 2014 ka punuar në departamentin Gis-Albania në IMB si specialiste Gis-i.

Në periudhën Prill 2014 – Gusht 2017 ka punuar pranë Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, në drejtorinë e Gjeoinformacionit si Specialiste.

Ka qënë pjesë e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare si specialiste Gis-i.

 

Zotëron gjuhën Angleze, italiane dhe spanjolle.