Burimet e te dhenave dhe software

Burime të dhënash

Me qellim ofrimin e ndihmës lidhur me informacione të ndryshme në fushën e planifikimit në territorin e Shqipërisë, më poshtë do të gjeni disa faqe interneti pa pagesë. Për informacion lidhur me të dhëna dhe harta nga Agjencia Europiane e Mjedisit (European Environment Agency), ndiqni adresën e faqes përkatëse:

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

Të dhëna dhe produkte të përftuara nga përpunimi i imazheve satelitore, mund t'i gjeni në adresat e mëposhtme:

http://www.landcover.org/data/

http://glovis.usgs.gov/

https://lpdaac.usgs.gov/get_data

http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/

Të dhëna dhe produkte për tokat mund ti gjeni në Portalin Europian për Tokat (European Soil Portal):

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Software - programe

Në lidhjet e mëposhtme, do të gjeni softet - programet, të cilat do t'ju duhen për të sjelle të dhënat e punuara nga ju, në formatin dhe standartet që kërkon Regjistri i Planifikimit të Territorit. Software i QGis. rekomandohet për përdorim nga AKPT, është i ofruar pa pagesë, atë mund ta merrni në faqen:

http://www.qgis.org/

Për pjesën tjetër të informacionit, mund të konsultoni faqet si më poshtë:

http://www.esri.com/

http://www.exelisvis.com/language/en-US/Company.aspx