Bashkia Sarandë

Dt.27.03.2017 Bashkia Sarandë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.29.03.2017 Bashkia Sarandë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV 

 


Dt.18.04.2017 Bashkia Sarandë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.20.04.2017 Bashkia Sarandë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV