Bashkia Rrogozhinë

Dt.11.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.25.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

 


Dt.14.08.2017 Bashkia Rrogozhinë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie 

 


Dt.18.08.2017 Bashkia Rrogozhinë

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor