Bashkia Pogradec

Dt.16.01.2017 Bashkia Pogradec

Kërkese per pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.27.01.2017 Bashkia Pogradec

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV