Bashkia Pogradec

Dt.16.01.2017 Bashkia Pogradec

Kërkese per pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.27.01.2017 Bashkia Pogradec

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

 


Dt.18.08.2017 Bashkia Pogradec

Kërkese per pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.31.08.2017 Bashkia Pogradec

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor