Bashkia Malësi e Madhe

Dt.22.11.2017 Bashkia Malësi e Madhe

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.23.11.2017 Bashkia Malësi e Madhe

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor