Bashkia Konispol

Dt.27.03.2017 Bashkia Konispol

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.31.03.2017 Bashkia Konispol

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

 


Dt.13.04.2017 Bashkia Konispol

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.20.04.2017 Bashkia Konispol

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

 


Dt.08.08.2017 Bashkia Konispol

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.09.08.2017 Bashkia Konispol

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor