Bashkia Gjirokastër

Dt.07.12.2016 Bashkia Gjirokastër

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

  


 Dt.22.12.2016 Bashkia Gjirokastër

Akt Përputhshmëria për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor