Lajme: Përmbledhje

Projekti BRIGAID - Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 1-rë organizuar nga Lideri i projektit TuDelft

13/09/2017

Konferenca e Parë e projektit BRIGAID organizohet në Venecia, Itali (Qyteti i bukur i ndërtuar mbi 100 ishuj të vegjël në Lagunën e detit Adriatik)

Ngritja e Platformës së Monitorimit të zbatimit të planeve dhe zhvillimeve në territor

12/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit gjatë periudhës kohore 2013-2016 ka hartuar në bashkëpunim 3 planet e para kombëtare për planifikimin dhe zhvillimin e qendrueshëm të territorit shqiptar, Planin e Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, Planin e Integruar Ndërsektorial për Bregdetin dhe Planin e Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Planet janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit me datë 14 Qershor 2016.

Ndryshime në VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe në Datamodel

07/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit.

Akademia Verore 2017 fillon aktivitetin e saj në luginën e Vjosës

04/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ogranizon për të tretin vit radhazi, Akademinë Verore Atelier Albania (AASA). Qëllimi i saj është adresimi i çështjeve specifike të lidhura me sistemin e planifikimit territorial nëpërmjet një zinxhiri eksperimental të të mësuarit, por edhe ‘krijuarit’, mes aktorëve të të gjithë niveleve.

BRIGAID- Katastrofat natyrore mund të mposhten nga ide/produkte novatore

04/09/2017

Data 1 Tetor shënon përfundimin e afatit të aplikimeve për prezantimin e ideve novatore, në projektin BRIGAID “Kapercimi i barrierave ne fushën e inovacionit në funksion të rekuperimit nga katastrofat”.

Dëgjesë Publike për njoftimin e marrjes së Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Gramsh

30/08/2017

Bashkia Gramsh, më datë 30.08.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike për njoftimin e marrjes së Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Belsh

29/08/2017

Bashkia Belsh, më datë 29.08.2017, ora 10:30, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

21/07/2017

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Strategjisë Territoriale të hartimit të PPV-së, Bashkia Klos

19/07/2017

Bashkia Klos, më datë 19.07.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën publike mbi “Prezantimin e dokumentit të Strategjisë Territoriale” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e III të hartimit të PPV-së, Bashkia Tropojë

19/07/2017

Bashkia Tropojë, më datë 19.07.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën publike mbi “Prezantimin e Planit të Zhvillimit të Territorit, Rregullores dhe Vlerësimit Strategjik Mjedisor” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Faqet